Knjiga postanka 25: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 25: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 25. Knjiga postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ukloniti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 25

1 – Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura.
2 – Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
3 – A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci.
4 – Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini. Smrt Abrahamova
5 – Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;

6 – 10

6 – a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku – daleko od svog sina Izaka – u Istočni kraj.
7 – Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina.
8 – Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi – star i pun godina – te bi pridružen svojim precima.
9 – Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahrane ga u spilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri:
10 – to je poljana što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara.

11 – 15

11 – Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je živio blizu Beer Lahaj Roja. Potomci Jišmaelovi
12 – Ovo je povijest Abrahamova sina Jišmaela, koga je Abrahamu rodila Sarina sluškinja, Egipćanka Hagara.
13 – A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom rođenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,
14 – Mišma, Duma, Masa,
15 – Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.

16 – 20

16 – To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.
17 – A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.
18 – Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu idući prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braći.
19 – Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.
20 – Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.

21 – 25

21 – Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zače.
22 – No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: “Ako je tako, zašto ću živjeti!” Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.
23 – I Jahve joj reče: “Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva će se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu.”
24 – Došlo vrijeme da rodi, kad gle – blizanci u njezinoj utrobi.
25 – Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtač. Stoga mu nadjenuše ime Ezav.

26 – 30

26 – Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni rođeni.
27 – Kad su dječaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, čovjek pustare. Jakov je bio čovjek krotak i boravio je u šatorima.
28 – Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.
29 – Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan.
30 – Reče Ezav Jakovu: “Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio.” Stoga mu je ime Edom.

31 – 34

31 – A Jakov odgovori: “Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!”
32 – Ezav reče: “Evo me skoro na smrti; što će mi prvorodstvo!”
33 – Jakov nastavi: “Prije mi se zakuni!” On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.
34 – Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 25? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: