Jošua 15: Biblija i Stari zavjet

Jošua 15: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jš 15

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jošua 15. Jošua ili Knjiga o Jošui naslov je šeste knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovskom među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Jš. Ako u tesktu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Jošua 15

Jš 15: 1 – 5

1 – Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.
2 – A južna im međa išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu;
3 – izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,
4 – potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna međa.
5 – Na istoku je međa bila: Slano more do ušća Jordana. Sjeverna je međa počinjala od Slanog mora kod ušća Jordana.

Jš 15: 6 – 10

6 – Odatle je međa uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.
7 – Međa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je međa prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela.
8 – Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima.
9 – S vrha te gore zavijala je međa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.
10 – Od Baale međa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeći sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni.

Jš 15: 11 – 15

11 – Dalje je međa tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konačno izbije na more.
12 – Zapadna je međa Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.
13 – Kaleb, sin Jefuneov, primi dio među sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih – Hebron.
14 – Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
15 – Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer.

NE PROPUSTI  Poslanica Filipljanima 1: Biblija i Novi zavjet

Jš 15: 16 – 20

16 – Tada reče Kaleb: “Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu.”
17 – Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kćer Aksu za ženu.
18 – Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe s magarca, a Kaleb je upita: “Šta hoćeš?”
19 – Ona odgovori: “Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode.” I on joj dade Gornje i Donje izvore.
20 – To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

Jošua 15: 21 – 25

21 – Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;
22 – Kina, Dimona, Adada;
23 – Kedeš, Hasor Jitnan;
24 – Zif, Telem, Bealot;
25 – Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);

Jš 15: 26 – 30

26 – Amam, Šema, Molada;
27 – Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet;
28 – Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim područjima;
29 – Baala, Ijim, Esem;
30 – Eltolad, Kesil, Horma;

Jš 15: 31 – 35

31 – Siklag, Madmana, Sansana;
32 – Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.
33 – U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna;
34 – Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;
35 – Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;

Jš 15: 36 – 40

36 – Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnaest gradova s njihovim selima.
37 – Senan, Hadaša, Migdal-Gad;
38 – Dilean, Hamispe, Jokteel;
39 – Lakiš, Boskat, Eglon;
40 – Kabon, Lahmas, Kitliš;

NE PROPUSTI  Evanđelje po Luki 12: Biblija i Novi zavjet

Jošua 15: 41 – 45

41 – Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.
42 – Libna, Eter, Ašan;
43 – Jiftah, Ašna, Nesib;
44 – Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.
45 – Ekron s naseljima i selima njegovim;

Jš 15: 46 – 50

46 – od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;
47 – Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je međa.
48 – A u Gori: Šamir, Jatir, Soko;
49 – Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);
50 – Anab, Eštemoa, Anim;

Jš 15: 51 – 55

51 – Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.
52 – Arab, Duma, Ešean;
53 – Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
54 – Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.
55 – Maon, Karmel, Zif, Juta;

Jš 15: 56 – 60

56 – Jizreel, Jokdeam, Zanoah;
57 – Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.
58 – Halhul, Bet-Sur, Gedor;
59 – Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.
60 – Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.

Jošua 15: 61 – 63

61 – U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;
62 – Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.
63 – A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Jošua 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: