Jošua 19: Biblija i Stari zavjet

Jošua 19: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jš 19

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jošua 19. Jošua ili Knjiga o Jošui naslov je šeste knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovskom među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Jš. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakvegreške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Jošua 19

Jš 19: 1 – 5

1 – Drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih.
2 – Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;
3 – Hasar Šual, Bala, Esem;
4 – Eltolad, Betul, Horma,
5 – Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,

Jš 19: 6 – 10

6 – Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela.
7 – Ajin, Rimon, Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima.
8 – I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.
9 – Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova područja.
10 – Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je područje sezalo do Sarida,

Jš 19: 11 – 15

11 – odakle im se međa na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.
12 – Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.
13 – A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraćala se do Nee.
14 – Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu.
15 – Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.

NE PROPUSTI  Ezra 2: Biblija i Stari zavjet

Jš 19: 16 – 20

16 – To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
17 – Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.
18 – A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem;
19 – Hafarajim, Šion, Anaharat;
20 – Harabit, Kišjon, Ebes;

Jš 19: 21 – 25

21 – Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
22 – Potom međa dotiče Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima.
23 – To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
24 – Peti ždrijeb iziđe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama.
25 – Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,

Jošua 19: 26 – 30

26 – Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je međa doticala Karmel i Šihor Libnat.
27 – Zatim je okretala prema sunčanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,
28 – pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.
29 – Međa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaćala je Mehaleb, Akzib,
30 – Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.

Jš 19: 31 – 35

31 – To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
32 – Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.
33 – Njihova međa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.
34 – Potom međa okreće na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotiče Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana.
35 – Utvrđeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;

NE PROPUSTI  Djela apostolska 26: Biblija i Novi zavjet

Jš 19: 36 – 40

36 – Adama, Rama, Hasor,
37 – Kedeš, Edrej, En-Hasor;
38 – Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima.
39 – To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
40 – Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.

Jš 19: 41 – 45

41 – Područje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,
42 – Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43 – Elon, Timna, Ekron,
44 – Elteke, Gibeton, Baalat,
45 – Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

Jošua 19: 46 – 51

46 – Me-Hajarkon i Harakon s područjem prema Jafi.
47 – Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom mača; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.
48 – To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.
49 – Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
50 – Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.
51 – To su baštine koje su svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom među plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je završena razdioba zemlje.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Jošua 19? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.