Jošua 21: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jš 21

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jošua 21. Jošua ili Knjiga o Jošui naslov je šeste knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovskom među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Jš. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Jošua 21

Jš 21: 1 – 5

1 – Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
2 – I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: “Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku.”
3 – Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.
4 – Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;
5 – ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.

Jš 21: 6 – 10

6 – Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.
7 – Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
8 – Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.
9 – Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:
10 – sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,

Jš 21: 11 – 15

11 – pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.
12 – Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
13 – Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;
14 – Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,
15 – Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,

Jš 21: 16 – 20

16 – Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.
17 – Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,
18 – Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
19 – Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
20 – Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.

Jošua 21: 21 – 25

21 – Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,
22 – Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
23 – Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,
24 – Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
25 – Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.

Jš 21: 26 – 30

26 – U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.
27 – Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.
28 – Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,
29 – Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
30 – Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,

Jš 21: 31 – 35

31 – Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
32 – Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.
33 – Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.
34 – Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,
35 – Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

Jš 21: 36 – 40

36 – S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,
37 – Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
38 – Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
39 – Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
40 – U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.

Jošua 21: 41 – 45

41 – Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.
42 – Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.
43 – Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.
44 – I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.
45 – Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Jošua 21? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: