Knjiga Brojeva 3: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 3: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 3. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 3

1 – Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.
2 – Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvorođenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar.
3 – To su imena Aronovih sinova, svećenika pomazanih, za svećeništvo posvećenih.
4 – Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposvećenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti svoga oca Arona.
5 – Jahve reče Mojsiju:

6 – 10

6 – “Dozovi pleme Levijevo neka stane pred svećenika Arona. Neka mu poslužuju;
7 – neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služeći Prebivalištu.
8 – Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu.
9 – Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju.
10 – Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svećeničku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi.”

11 – 16

11 – Jahve reče Mojsiju:
12 – “Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca – onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci!
13 – Meni, naime, pripada svaki prvorođenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu – i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve.”
14 – Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
15 – “Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više.”
16 – Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo naređeno.

17 – 20

17 – Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
18 – A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi.
19 – A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
20 – Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.

NE PROPUSTI  Jeremija 49: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 3: 21 – 25

21 – Od Geršona lozu vuče rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca.
22 – Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisuća i pet stotina.
23 – Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu.
24 – Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov.
25 – Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka;

26 – 30

26 – onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu.
27 – Od Kehata potječe rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca.
28 – Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisuća i šest stotina. Oni su se brinuli za Svetište.
29 – Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta.
30 – Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov.

31 – 35

31 – Oni su se brinuli za Kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, konačno, za zavjesu i za sve što joj pripada.
32 – Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetište.
33 – Od Merarija potječe rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi.
34 – Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuća i dvije stotine.
35 – Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivališta.

36 – 40

36 – Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove priječnice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu.
37 – Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, kočiće i užeta.
38 – Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s istočne strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u Svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti.
39 – Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisuće.
40 – Jahve rekne Mojsiju: “Popiši sve muške prvorođence izraelske od jednoga mjeseca naviše te načini popis njihovih imena.

NE PROPUSTI  Knjiga postanka 10: Biblija i Stari zavjet

41 – 45

41 – I levite dodijeli meni – ja sam Jahve – namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi stoke izraelske.”
42 – Tako Mojsije popiše sve prvorođence izraelske, kako mu je Jahve naredio.
43 – Svih muških prvorođenaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu imena dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine sedamdeset i tri.
44 – Tada Jahve reče Mojsiju:
45 – “Uzmi levite namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve.

46 – 51

46 – A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvorođenaca što ih je više nego levita,
47 – uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera – jedan šekel.
48 – Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše.”
49 – Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvorođence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili.
50 – Od izraelskih je prvorođenaca primio u srebru tisuću trista šezdeset i pet šekela hramske mjere.
51 – Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 3? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.