Knjiga postanka 10: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 10: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 10. Knjiga postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih grešaka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 10

1 – Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.
2 – Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.
3 – A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
4 – Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
5 – Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama – svaki s vlastitim jezikom – prema svojim plemenima i narodima.
6 – Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7 – 10

7 – Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.
8 – Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.
9 – Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: “Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve.”
10 – Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11 – 15

11 – Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah
12 – i Resen između Ninive i Kalaha
13 – Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
14 – pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.
15 – Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16 – 20

16 – Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
17 – Hivijci, Arkijci, Sinijci,
18 – Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,
19 – ako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.
20 – To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21 – 25

21 – A i Šemu – praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu – rodili se sinovi.
22 – Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
23 – A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.
24 – Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.
25 – Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26 – 32

26 – Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
27 – Hadoram, Uzal, Dikla,
28 – Obal, Abimael, Šeba,
29 – Ofir, Ha vila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.
30 – Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.
31 – To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.
32 – To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

Koji su vam najljepši dijelovi iz ovog poglavlja Knjiga postanka 10? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: