Nehemija 11: Biblija i Stari zavjet

Nehemija 11: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Neh 11

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Nehemija 11. Nehemija je jedna od knjiga Staroga zavjeta i Svetog pisma. Tvori cjelinu s Ezrinom knjigom. Pisac je Nehemija. Biblijska kratica knjige je Neh. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Nehemija 11

Neh 11: 1 – 5

1 – Tada se nastaniše knezovi narodni u Jeruzalemu. Ostali je narod bacao ždrijeb da od svakih deset ljudi izađe jedan koji će stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok će ostalih devet ostati u drugim gradovima.
2 – I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu.
3 – A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, svećenici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu.
4 – U Jeruzalemu se nastaniše sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina Šefatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih;
5 – Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šelina.

Neh 11: 6 – 10

6 – Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu četiri stotine šezdeset i osam ljudi sposobnih za boj.
7 – Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Ješajina,
8 – i braća njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam.
9 – Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada.
10 – Od svećenika: Jedaja, Jojarib, Jakin,

Neh 11: 11 – 15

11 – Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Božjega, i
12 – njihova braća koja su vršila službu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,
13 – i njegova braća, glavari obitelji: dvjesta četrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,
14 – i njihove braće, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov.
15 – Od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva;

Nehemija 11: 16 – 20

16 – i Šabtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Božjega;
17 – i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, počinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi među svojom braćom; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.
18 – Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i četiri.
19 – A vratari: Akub, Talmon i njihova braća koja su čuvala stražu na vratima: stotinu sedamdeset i dva.
20 – A ostali Izraelci, svećenici i leviti, nastaniše se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj baštini i po naseljima u njihovim poljima.

Neh 11: 21 – 25

21 – Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na čelu netinaca.
22 – Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjevači za službu Doma Božjega.
23 – Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu službu.
24 – Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom.
25 – Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima,

Neh 11: 26 – 30

26 – u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu,
27 – u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima,
28 – u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima,
29 – u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu,
30 – Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline.

Nehemija 11: 31 – 36

31 – Benjaminovi sinovi življahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima,
32 – u Anatotu, Nobu, Ananiji,
33 – Hasoru, Rami, Gitajimu,
34 – Hadidu, Seboimu, u Nebalatu,
35 – Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca.
36 – Skupine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Nehemija 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: