Prva knjiga Ljetopisa 1: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 1: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 1. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Biblije i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga Ljetopisa 1

1 – Adam, Šet, Enoš,
2 – Kenan, Mahalalel, Jared,
3 – Henok, Metušalah, Lamek,
4 – Noa, Šem, Ham i Jafet.
5 – Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.

6 – 10

6 – Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
7 – Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
8 – Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
9 – Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan.
10 – Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.

11 – 15

11 – Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,
12 – Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.
13 – Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,
14 – i Jebusejce, Amorejce, Girgašane,
15 – Hivijce, Arkijce, Sinijce,

16 – 20

16 – Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.
17 – Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.
18 – Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber.
19 – Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
20 – Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

21 – 25

21 – Hadoram, Uzal, Dikla,
22 – Obal, Abimael, Šeba,
23 – Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.
24 – Šem, Arpakšad, Šalah,
25 – Eber, Peleg, Rau,

26 – 30

26 – Serug, Nahor, Tarah,
27 – Abram, to jest Abraham.
28 – Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael.
29 – Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 – Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 – 35

31 – Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.
32 – Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan.
33 – Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.
34 – Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.
35 – Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.

36 – 40

36 – Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.
37 – Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
38 – Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
39 – Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.
40 – Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.

41 – 45

41 – Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
42 – Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.
43 – Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.
44 – Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.
45 – Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.

46 – 50

46 – Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.
47 – Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
48 – Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.
49 – Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.
50 – Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.

51 – 54

51 – Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
52 – knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
53 – knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
54 – knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: