Prva knjiga Ljetopisa 4: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 4: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 4

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 4. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga Ljetopisa 4

1 Ljet 4: 1 – 5

1 – Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
2 – Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.
3 – Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.
4 – Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema.
5 – A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru.

1 Ljet 4: 6 – 10

6 – Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi.
7 – Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.
8 – Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela.
9 – Jabes je bio izvrsniji među braćom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreći: “Rodila sam ga s bolom.”
10 – Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći: “Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje područje, neka bude tvoja ruka uza me i sačuvaj me oda zla, tako da se ne mučim!” Ispuni mu Bog za što ga je molio.

1 Ljet 4: 11 – 15

11 – Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac.
12 – Od Eštona poteče Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi.
13 – A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj.
14 – Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.
15 – Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 46: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 4: 16 – 20

16 – Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
17 – Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca.
18 – Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kćeri koju je za ženu uzeo Mered.
19 – Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaćanin.
20 – Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.

Prva knjiga Ljetopisa 4: 21 – 25

21 – Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuće u Bet Ašbeji;
22 – Jokim i ljudi iz Kozebe Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari događaji.
23 – To su bili lončari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.
24 – Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
25 – Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma.

1 Ljet 4: 26 – 30

26 – Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej.
27 – Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri; njegova braća nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova.
28 – Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu,
29 – u Bilhi, u Esemu, u Toladu,
30 – u Betuelu, u Hormi, u Siklagu,

1 Ljet 4: 31 – 35

31 – u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja.
32 – A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova.
33 – I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.
34 – Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša,
35 – Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova,

NE PROPUSTI  Druga knjiga o kraljevima 19: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 4: 36 – 40

36 – Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja,
37 – Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina.
38 – Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile.
39 – Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci.
40 – Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budući da su ondje prije živjeli Hamovi potomci,

1 Ljet 4: 41 – 43

41 – Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se nađoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku.
42 – Onda su neki među onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na čelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima.
43 – Oni pobiše ostatak koji se spasio između Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: