Prva knjiga Ljetopisa 6: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 6: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 6

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 6. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga Ljetopisa 6

1 Ljet 6: 1 – 5

1 – Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
2 – Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.
3 – Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
4 – Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
5 – Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,

1 Ljet 6: 6 – 10

6 – njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
7 – Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
8 – njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;
9 – njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.
10 – Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;

1 Ljet 6: 11 – 15

11 – njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;
12 – njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:
13 – Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
14 – Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
15 – njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.

1 Ljet 6: 16 – 20

16 – Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;
17 – oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.
18 – Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,
19 – sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
20 – sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,

NE PROPUSTI  Djela apostolska 19: Biblija i Novi zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 6: 21 – 25

21 – sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
22 – sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
23 – sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
24 – Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,
25 – sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,

1 Ljet 6: 26 – 30

26 – sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
27 – sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
28 – sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
29 – Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
30 – sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,

1 Ljet 6: 31 – 35

31 – sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
32 – sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
33 – Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.
34 – Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
35 – Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,

1 Ljet 6: 36 – 40

36 – njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,
37 – njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,
38 – njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.
39 – Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji – jer na njih je pao ždrijeb –
40 – dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.

Prva knjiga Ljetopisa 6: 41 – 45

41 – Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.
42 – Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,
43 – Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
44 – Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.
45 – Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.

NE PROPUSTI  Knjiga postanka 47: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 6: 46 – 50

46 – Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.
47 – Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.
48 – Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.
49 – Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
50 – Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.

1 Ljet 6: 51 – 55

51 – Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena
52 – dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,
53 – Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,
54 – Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.
55 – Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.

1 Ljet 6: 56 – 60

56 – Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.
57 – Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,
58 – Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.
59 – Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
60 – Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.

1 Ljet 6: 61 – 66

61 – Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
62 – Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.
63 – S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,
64 – Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.
65 – Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
66 – Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: