Prva knjiga Ljetopisa 7: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 7: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 7

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 7. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga Ljetopisa 7

1 Ljet 7: 1 – 5

1 – Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih četvorica.
2 – Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
3 – Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara.
4 – S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim četama za rat trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.
5 – Njihove braće po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuća i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.

1 Ljet 7: 6 – 10

6 – Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.
7 – Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuće i trideset četiri.
8 – Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.
9 – U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuća i dvije stotine.
10 – Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.

1 Ljet 7: 11 – 15

11 – Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine, sve za rat sposobnih.
12 – Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.
13 – Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.
14 – Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoča Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.
15 – Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kćeri.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 11: Biblija i Novi zavjet

1 Ljet 7: 16 – 20

16 – Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.
17 – Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.
18 – Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.
19 – Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.
20 – Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,

Prva knjiga Ljetopisa 7: 21 – 25

21 – njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski građani, rođeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku.
22 – Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braća su mu odlazila da ga tješe.
23 – Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreća dogodila u njegovoj kući.
24 – Kći mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.
25 – Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,

1 Ljet 7: 26 – 30

26 – njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,
27 – njegov sin Nun, njegov sin Jošua.
28 – Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.
29 – U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.
30 – Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.

NE PROPUSTI  Zaharija 2: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 7: 31 – 35

31 – Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.
32 – Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.
33 – Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.
34 – A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.
35 – Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.

1 Ljet 7: 36 – 40

36 – Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,
37 – Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
38 – Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.
39 – Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.
40 – Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari među knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuća ljudi u bojnim četama.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: