Značenje riječi Afinitet

Značenje riječi Afinitet - Šta znači riječ Afinitet
Saznajte značenje riječi Afinitet

Ispod možete pročitati šta znači riječ Afinitet, odnosno značenje riječi Afinitet. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Agatologija” ili “Značenje riječi Agatologija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o kradljivcima vaše energije.

Kratko značenje riječi Afinitet

Afinitet znači srodnost, cilj za nekakvo jedinstvo. Npr. ako netko nema sklonost prema nečemu, kaže se da nema afiniteta.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Riječ

Riječ je glas ili skup glasova kojem je pridruženo neko značenje te je osnovna jedinica svakog jezika; odgovara posebnosti najosnovnije pojedinosti u jeziku.

Obično se riječ sastoji od korijena te prefiksa ili sufiksa. Riječi se slažu i kombiniraju kako bi se stvorile aktualne rečenice, sintagme, fraze i veća prozna ili poetska djela.

IZVOR: Wikipedija

Jezik

Jezik je komunikacijski sustav sastavljen od znakova i pravila koji se koristi za međusobnu komunikaciju i razmjenu značenja. Sastoji se od riječi, gramatičkih pravila, zatim tonaliteta kojim se izgovaraju te riječi (naglasci) – tj. auditivne komponente jezika (koju možemo percipirati i preko telefona), te ponekad, vizualne komponente jezika – gesta, stava i pokreta koji dopunjuju rečenu informaciju.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: