Prva knjiga Ljetopisa 15: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 15: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 15

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 15. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga Ljetopisa 15

1 Ljet 15: 1 – 5

1 – Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kovčeg Božji i razapeo mu Šator.
2 – Potom je rekao David: “Ne smije nositi Kovčeg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kovčeg Jahvin i da mu služe dovijeka.”
3 – David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovčeg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio.
4 – Skupio je David i Aronove sinove i levite.
5 – Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove braće;

1 Ljet 15: 6 – 10

6 – od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove braće;
7 – od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove braće.
8 – Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove braće.
9 – Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove braće;
10 – od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove braće.

1 Ljet 15: 11 – 15

11 – Tada David pozva svećenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba,
12 – pa im reče: “Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju braću da prenesete gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio.
13 – Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazočni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo.”
14 – Posvetiše se tada svećenici i leviti da prenesu gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga.
15 – Levitski su sinovi ponijeli Božji Kovčeg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj riječi.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 12: Biblija i Novi zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 15: 16 – 20

16 – Tada David reče levitskim knezovima da između svoje braće postave pjevače s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se čuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje.
17 – Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braće Berekjina sina Asafa, i od njihove braće, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana.
18 – S njima njihovu braću drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.
19 – A pjevači, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale.
20 – A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima;

1 Ljet 15: 21 – 25

21 – a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji.
22 – Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kovčeg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome.
23 – Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovčega.
24 – Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, svećenici, trubili su u trube pred Božjim Kovčegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovčega.
25 – Tako je David s izraelskim starješinama i tisućnicima radosno išao prenoseći gore Kovčeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuće.

Prva knjiga Ljetopisa 15: 26 – 29

26 – Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova.
27 – David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kovčeg, kao i pjevači i Kenanija koji je upravljao pjevačima. David je imao na sebi lanen oplećak.
28 – Tako je sav Izrael prenosio gore Kovčeg saveza Jahvina, radosno kličući uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajući uza zvuke harfe i citre.
29 – Kad je Kovčeg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova kći Mikala, gledajući s prozora, vidje kralja Davida kako skače i igra i prezre ga ona u svom srcu.

NE PROPUSTI  Posljednje riječi umirućih ljudi: Kako izgleda smrt?

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.